Nội Thất Nhà Lee

Homepage

Nội Thất Nhà Lee

N?i Th?t Nhà Lee ???c t?o nên d?a vào ?am mê và khao khát mu?n mang t?i cho không gian s?ng c?a b?n s? hoàn h?o tuy?t ??i. Luôn luôn l?ng nghe, luôn luôn th?u hi?u nh?ng mong mu?n c?a khách hàng ?? t?o nên nh?ng công trình thi?t k? nhà ??p ?áng m? ??c.

B?ng s? ?am mê và yêu không gian ??p nên N?i Th?t Nhà Lee luôn c? g?ng m?i ngày ?? mang ??n cho khách hàng nh?ng thi?t k? nhà ??p v?i phong cách hi?n ??i và h?p phong thu?.

Noi that nha lee

D?ch v? chính c?a chúng tôi:

  1. Thi?t k? nhà.
  2. Thi?t k? n?i th?t.
  3. Thi công n?i th?t.
  4. Trang trí n?i th?t.
  5. Xây d?ng công trình.
  6. T? v?n thi?t k?.

S?n ph?m ?u vi?t:

??i ng? KTS c?a N?i Th?t Nhà Lee là b?c th?y trong vi?c ??nh hình không gian th?m m?, luôn tìm ki?m gi?i pháp sáng t?o có l?i cho cu?c s?ng c?a ng??i dân. Nh?ng thi?t k? ?áp ?ng ?úng tiêu chu?n an toàn ??ng th?i mang d?u ?n riêng nh?ng v?n gìn gi? ???c tính ??c ?áo trong m?i s?n ph?m c?a mình.

V?i ph??ng châm “Hi?u qu? và ?úng ti?n ??”, chúng tôi cam k?t t?t c? các công trình ??u hoàn thành ?úng ti?n ??. Bên c?nh ?ó, v?i ??i ng? nhân viên t? v?n làm vi?c lâu n?m và hi?u rõ v? t?ng công trình thì chúng tôi tin ch?c r?ng khách hàng và ch? ??u t? s? ti?t ki?m ???c t?i ?a chi phí thi công.

Noi that nha lee 1

??i ng? nhân s?:

V?i ??i ng? ki?n trúc s? giàu kinh nghi?m nh? KTS L?i Ti?n Minh, cùng v?i r?t nhi?u ki?n trúc s?, k? s? có trình ?? chuyên môn cao, làm vi?c chuyên nghi?p và ??y nhi?t huy?t s? luôn ??m b?o ti?n ?? công vi?c c?ng nh? ch?t l??ng c?a m?i công trình.

V?i b?t k? ??n v? nào thì nhân s? là y?u t? nòng c?t ?? phát tri?n. Chính vì v?y, chúng tôi luôn có nh?ng bu?i ?ào t?o và h??ng d?n chuyên sâu cho t?t c? nhân viên ?? h? hi?u và yêu ngh? h?n.

Khách hàng thân thi?t:

Tr?i qua nhi?u n?m ho?t ??ng trong l?nh v?c t? v?n, thi?t k? và thi công n?i th?t thì chúng tôi ?ã làm vi?c cho r?t nhi?u cá nhân, ??n v? l?n nh? trên kh?p Vi?t Nam. Chính vì v?y, th??ng hi?u "N?i Th?t Nhà Lee" luôn ???c nh?c ??n m?i khi khách hàng mu?n thi?t k?, thi công không gian s?ng cho mình.

M?i thông tin xin liên h?:

??a ch?: 10 Quang Trung, .Ph??ng 14, Qu?n Gò V?p, H? Chí Minh, Vi?t Nam
Hotline: 0985747525
Email: noithatnhalee@gmail.com
Website: https://noithatnhalee.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/noithatnhalee/
Twitter: https://twitter.com/noithatnhalee
Th?i gian làm vi?c: 08:00-17:00 (t? th? 2 ??n th? 7)